Κεντρική Δράση
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιεχόμενα AUA Home | Site Map | contact | english
 
 
 
 
 
 
 
 1. Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Το πρόγραμμα Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Γ.Π.Α. αποσκοπεί στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) των Τμημάτων του Γ.Π.Α..Πιο συγκεκριμένα στην αναμόρφωση των Π.Π.Σ. με εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών στο πλαίσιο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και μέσω αυτής στην, χρονικά («διαβίου εκπαίδευση») και τοπικά (e-learning) ανεξάρτητη, άντληση της εκπαιδευτικής και επιστημονικής πληροφορίας από τους εκπαιδευόμενους φοιτητές (και όχι μόνον).

Η υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης των Π.Π.Σ. θα γίνει με:

 • Θεσμοθέτηση επιπλέον μαθημάτων Πληροφορικής με εφαρμογές που σχετίζονται με τις Γεωπονικές Επιστήμες.
 • Αναβάθμιση διδακτικών τεχνικών μέσω δημιουργίας και χρήσης «ηλεκτρονικών βιβλίων», ανάπτυξης «πολλαπλής διαδικτυακής βιβλιογραφίας» και εφαρμογής «ηλεκτρονικής μάθησης» (e-learning) και «διαβίου εκπαίδευσης».
 • Βελτίωση Εργαστηριακού και Σεμιναριακού χαρακτήρα της Εκπαίδευσης με ενίσχυση της έρευνας και μύηση των φοιτητών για παραγωγή νέας θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης.

Αρχή της σελίδας

2. Ορισμός / Περιγραφή Προβλεπόμενων Υποέργων
 • «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»
 • «Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»
 • «ΠΠΣ Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»
 • «Αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»
 • «ΠΠΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»
 • «Αναμόρφωση και Αναπροσανατολισμός του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»
 • «Ανάπτυξη Κεντρικής Δράσης Υποστήριξης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Γ.Π.Α.»
 • «Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού»
 • «Αμοιβές συμβασιούχων διδασκόντων Π.Δ. 407/80»
 • «Προμήθεια εξοπλισμού»
 • «Προμήθεια Εκπαιδευτικού υλικού»

Αρχή της σελίδας

3. Σκοπιμότητα Εργου - Αναμενόμενα Αποτελέσματα- Αμεσα Ωφελούμενοι

Σκοπιμότητα: Η αναμόρφωση των ΠΠΣ με εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών στο πλαίσιο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και μέσω αυτής στην, χρονικά («διαβίου εκπαίδευση») και τοπικά (e-learning) ανεξάρτητη, άντληση της εκπαιδευτικής και επιστημονικής πληροφορίας από τους εκπαιδευόμενους φοιτητές (και όχι μόνον). Αναμενόμενα αποτελέσματα: Το σύνολο των φοιτητών αλλά και το Διδακτικό και γενικότερα Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ιδιαίτερα αυτό που αντιπροσωπεύει τη νεώτερη γενιά), να εξοικειωθεί με τη Νέα Τεχνολογία «αποθήκευσης-μεταφοράς-διάδοσης» της εκπαιδευτικής και επιστημονικής πληροφορίας. Άμεσα ωφελούμενοι: Το σύνολο των εκπαιδευομένων φοιτητών και το σύνολο του Διδακτικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αλλά και επαγγελματίες που θα μπορούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής επιστημονικής πληροφορίας μέσω του Διαδικτύου.

Αρχή της σελίδας

4. Αναφορά επί των Λοιπών Εμμεσα Ωφελουμένων από την Υλοποίηση του Εργου

Τμήμα Φ.Π. Οι απαιτήσεις σε γεωπόνους που να γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και τις εφαρμογές της στους διαφόρους κλάδους αιχμής της φυτικής παραγωγής, που να γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες των επιστημών της Φ.Π., αλλά και να έχουν ολοκληρωμένη περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι πολύ μεγάλες. Με την αναβάθμιση του περιεχομένου σπουδών και τη σύγχρονη διάρθρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται φανερό ότι το Τμήμα Φ.Π. του Γ.Π.Α. θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες για εξειδικευμένους γεωπόνους με ολοκληρωμένη κατάρτιση στις σύγχρονες τεχνολογίες και περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενός επιστημονικού και τεχνολογικού τομέα με τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελληνική Γεωργία και Εθνική Οικονομία. Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των γεωπόνων πτυχιούχων του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής θα βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας και θα βοηθήσει την ελληνική γεωργία να γίνει πιο ανταγωνιστική, ικανή να παρακολουθεί και να προσαρμόζεται στις διεθνείς εξελίξεις, έτσι ώστε να αποβαίνει πιο προσοδοφόρος και ελκυστική για τους αγρότες και ιδιαίτερα τους νέους, συμβάλλοντας έτσι στην τόνωση της υπαίθρου, τη μείωση της ανεργίας και υποαπασχόλησης και γενικότερα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της οικονομίας του αγροτικού πληθυσμού.

Τμήμα Ζ.Π. Οι έμμεσα ωφελούμενοι από την αναβάθμιση του ΠΠΣ του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής είναι:

 • Οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία εντός του τμήματος. Η οργάνωση της εκπαιδευτικής ύλης των θεμάτων, η διεξαγωγή μικρότερου αριθμού εξετάσεων στο τέλος των εξαμήνων και η διεξαγωγή των μαθημάτων με ηλεκτρονικά μέσα, όπως και η μεγαλύτερη ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες θα βοηθήσουν όλο το προσωπικό, ελευθερώνοντας χρόνο και κάνοντας ευκολότερη και αποδοτικότερη την εργασία τους.
 • Οι φορείς απασχόλησης των αποφοίτων. Η αναβάθμιση του ΠΠΣ θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφοίτηση επιστημόνων υψηλότερης στάθμης και προσαρμοσμένων στις νέες τεχνολογίες, εφόδια απαραίτητα για την αποδοτική προσφορά των αποφοίτων σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας κληθούν να απασχοληθούν.
 • Η ελληνική ζωική παραγωγή. Μακροχρόνια η αναβάθμιση του ΠΠΣ θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ελληνική κτηνοτροφία όχι μόνο μέσω των νέων αποφοίτων αλλά και λόγω της ευκολίας ενημέρωσης (διαδίκτυο) όλων των ζωοτεχνών της χώρας για τις νέες εξελίξεις της επιστήμης.
 • Η οικονομικά ασθενής τάξη των κτηνοτρόφων και ιχθυοκαλλιεργητών. Με την βοήθεια των νέων αλλά και των παλαιών αποφοίτων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης τους, μέσα από τη ιστοσελίδα του τμήματος, οι μικροί και ασθενείς κτηνοτρόφοι θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιωθούν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεών τους.
 • Η κοινωνική αποκατάσταση των μειονεκτικών περιοχών της χώρας. Οι περισσότερες μειονεκτικές περιοχές της χώρας βασίζονται στην κτηνοτροφία, η οποία θα βελτιωθεί με αποτέλεσμα την κοινωνική αποκατάσταση των κτηνοτρόφων και την αντιστροφή της αστυφιλίας, που είναι η κύρια αιτία ερήμωσης των μειονεκτικών περιοχών.

Τμήμα Γ.Β. Με την αναμόρφωση του υπάρχοντος Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.), πέρα από την ολοκληρωμένη συνεισφορά του στο κοινωνικό σύνολο, βασικός σκοπός παραμένει η κάλυψη αναγνωρισμένων και επειγουσών αναγκών της χώρας σε ειδικούς επιστήμονες, μέσα από ένα πλαίσιο σύγχρονων εκπαιδευτικών διαδικασιών που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του. Tαυτόχρονα ενισχύεται έμμεσα και η ανταγωνιστικότητα των προπτυχιακών σπουδών, που προβάλλουν διεθνώς το επιστημονικό επίπεδο της Ελλάδας σε ένα κρίσιμο επιστημονικό κλάδο, τόσο για την οικονομία όσο και την προστασία του περιβάλλοντος, , όπως αυτόν της Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας. Μέχρι σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό των πτυχιούχων της Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας περιοριζόταν μόνο στην άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου, απασχολούμενο κυρίως από τους ευρύτερους τομείς του Δημοσίου.Πληρέστερη κατάρτιση των αποφοίτων του Τμήματός μας στην άσκηση του επιστημονικού ρόλου τους θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη ενημέρωση.

Αρχή της σελίδας

5. Συνέργεια και Συμπληρωματικότητα με άλλα Εργα που υφίστανται
 • Αναβάθμιση και Επέκταση των Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α. Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών διαδικασιών
 • Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Γ.Π.Α.
 • Γραφείο Διασύνδεσης του Γ.Π.Α.
 • Υποστήριξη Επιχειρηματικών Ιδεών μέσα από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΓΠΑ
 • Πρόγραμμα Σωκράτης
 • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΓΠΑ
 • Εξοπλισμός πράξεων ΕΚΤ Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΓΠΑ
 • Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του ΓΠΑ
 • Εξοπλισμός για την υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του ΓΠΑ
 • Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΓΠΑ
 • Εξοπλισμός για την υποστήριξη πράξεων ΕΚΤ Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΓΠΑ
 • Ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων, καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών στο ΓΠΑ
 • Εξοπλισμός Εργαστηρίων Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα
 • Αναμόρφωση-Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Περιβάλλον - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Φύλο - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Περιβάλλον - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αρχή της σελίδας

6. Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

Το στοιχείο της αειφορίας στην γεωργική παραγωγή και της προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα, αναπόσπαστο στις γεωπονικές εν γένει σπουδές, εμπεριέχεται σε μεγάλο βαθμό στο νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εξειδικευμένες γνώσεις που θα δοθούν θα οδηγήσουν σε επίλυση σημαντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τα εξής:

 • Την αναχαίτιση της περαιτέρω υποβάθμισης των αγροοικοσυστημάτων στις διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και διατήρηση και βελτίωση αυτών σε βαθμό επιθυμητό και περιβαλλοντικά αποδεκτό
 • Τη μελέτη των επιπτώσεων των διαφόρων φυτοπροστατευτικών ουσιών στα διάφορα αγροοικοσυστήματα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του καταναλωτή
 • Την αποκατάσταση υποβαθμισμένων αγροτικών, αστικών και ημιαστικών περιοχών με κατάλληλες μελέτες αρχιτεκτονικής τοπίου που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος
 • Την προώθηση της παραγωγής προϊόντων ποιότητας μέσω των συστημάτων της αειφορικής Γεωργίας, θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερης σημασίας λόγω των σημαντικών προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια
 • Την αλλαγή νοοτροπίας των παραγωγών και συνειδητοποίηση της σημαντικής προσφοράς της αειφορικής Γεωργίας στην προστασία των αγροοικοσυστημάτων, της υγείας των πολιτών και γενικότερα της ποιότητας ζωής.

Οι επιπτώσεις της εφαρμογής από την υλοποίηση του ΠΠΣ στο περιβάλλον θα είναι μόνο έμμεσες αλλά σημαντικές. Η κτηνοτροφία και ιχθυοκαλλιέργεια είναι δραστηριότητες οι οποίες είναι πιθανό να επιβαρύνουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ασκούνται. Η αυξημένη στελέχωση εκμεταλλεύσεων με αποφοίτους καλλίτερα καταρτισμένους και με δυνατότητα άμεσης ενημέρωσής τους για τα νέα επιστημονικά δεδομένα, θα βελτιώσει το επίπεδο διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων και θα μειώσει ή θα ανατρέψει τις δυσμενείς επιπτώσεις των δραστηριοτήτων αυτών στο περιβάλλον. Στη τρέχουσα πραγματικότητα, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί επιτακτική ανάγκη άμεσης προτεραιότητας. Από ελέγχους στην έρευνα αγοράς τα τελευταία 10 χρόνια φαίνεται ότι υπάρχει σημαντικό κενό και έλλειψη ειδικών για την επίβλεψη και επιστημονική ενίσχυση σε καλλιέργειες φιλικές προς το περιβάλλον.

Αντικείμενο του προτεινόμενου προγράμματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων και με οικολογικό υπόβαθρο και συνείδηση, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, ιδιάιτερα του γεωργικού οικοσυστήματος και της παραγωγής φυτικών και ζωικών προϊόντων υψηλής ποιότητας από την άποψη της μη-επιβάρυνσής τους με τοξικές ουσίες. Στο Πρόγραμμα σπουδών που καταρτίζεται στην πρόταση δίνεται για πρώτη φορά ο κύκλος των μαθημάτων περιβάλλοντος, που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τις περιβαλλοντικές εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη Γεωπονία. Στα πλαίσια της κατάρτισης της παρούσας πρότασης λήφθηκε υπόψη ότι η βιοτεχνολογία έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Η Βιοτεχνολογία αναπτύσσει βελτιωμένες ή εναλλακτικές λύσεις και δυνατότητες για τη γεωργία, που είναι συμβατές με το περιβάλλον και που καθιστούν ικανούς τους αγρότες να πετύχουν μια κερδοφόρα ισορροπία μεταξύ υψηλής ποιότητας, υψηλής αποδοτικότητας και αειφορίας της παραγωγής. Επιπλέον οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία του αναμορφωμένου ΠΠΣ του ΤΓΒ-ΓΠΑ θα είναι ορατές σε βραχυπρόθεσμο βάθος χρόνου, αφού το προτεινόμενο έργο στοχεύει μεταξύ άλλων και στο δραστικό περιορισμό της κατανάλωσης χαρτιού (στοιχείο που σήμερα αποτελεί μια πρωταρχική ανάγκη εξοικονόμησης του φυσικού αποθέματος) με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και εκπαίδευσης από κεντρικές τράπεζες δεδομένων.

Οι νέες εργαστηριακές ασκήσεις που θα εφαρμοσθούν δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον με χημικά απόβλητα και έτσι θα βοηθήσουν στη διατήρηση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον δεν είναι άμεσες, αφού το έργο χαρακτηρίζεται ουδέτερο ως προς το περιβάλλον. Παρόλα αυτά θα προκύψει έμμεση ωφέλεια για το περιβάλλον καθώςτο νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών ενισχύεται με ένα νέο μάθημα που αφορά στο περιβάλλον.

Αρχή της σελίδας

7. Αλλες Επιπτώσεις

Αν και η εξειδίκευση αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας ή/και της παραγωγικότητας σε κάθε οικονομική δραστηριότητα, η θέσπιση σειράς υποχρεωτικών σεμιναρίων στο νέο αναντίρρητα θα προσδώσει ερεθίσματα στους φοιτητές για την ολιστική θεώρηση της επιστήμης και τεχνολογίας της Φυτικής Παραγωγής.Η εξάσκηση, επίσης έστω και ολιγοήμερης, των Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε χώρους παραγωγής αλλά και γνώσης, θα δώσει ερεθίσματα στους εκεί υπεύθυνους για να γνωρίσουν και την εργασία που γίνεται στα Πανεπιστήμια και είναι πιθανόν να προκαλέσει συνεργασίες επί συγκεκριμένων θεμάτων. Είναι δε πιθανόν να τους εμπλέξει σε συμμετοχή (κάτι που προβλέπει το παρόν πρόγραμμα) στην στρατηγική συνεχούς ανάπτυξης και σχεδιασμού του εν λόγω Π.Μ.Σ.

Άλλες έμμεσες επιπτώσεις της υλοποίησης του ΠΠΣ είναι οι επιπτώσεις στο τοπικό εισόδημα των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων των κτηνοτρόφων μειονεκτικών περιοχών και οι κοινωνικές επιπτώσεις στην αναστροφή της αστυφιλίας από τις περιοχές αυτές. Δεν προβλέπεται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του προγράμματος. Η υλοποίηση του προτεινόμενου έργου αναμένεται να οδηγήσει στην αύξηση της ζήτησης πτυχιούχων από την αγορά εργασίας, με απώτερο στόχο τη χρηματοδότηση του Π.Π.Σ., μετά το 2005, από παραγωγικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα για την αύξηση του τοπικού εισοδήματος του Π.Π.Σ.

Το αναμορφωμένο ΠΠΣ θα βοηθήσει στην γενικότερη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και προσέλκυση διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού μέσω της Ε.Ε και άλλων φορέων ή οργανισμών. Tαυτόχρονα, προβλέπεται να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των προπτυχιακών σπουδών που προβάλλουν διεθνώς το επιστημονικό επίπεδο της Ελλάδας, σε ένα τόσο κρίσιμο για την οικονομία επιστημονικό κλάδο. Θα κάTue, 4 December, 2007 3:24 PMσχύσει και τις εκπαιδευτικές συνεργασίες με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ιδρύματα για την ανταλλαγή σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης. Η εμπειρία και τα προκύπτοντα αποτελέσματα (αντιμετώπιση λιμναζόντων φοιτητών, χρόνοι αποφοίτησης, απορρόφησης στην αγορά εργασίας, μύησης στην έρευνα κ.ά) θα μπορούν να αξιοποιηθούν διατμηματικά και στον Ελληνικό χώρο των Α.Ε.Ι. To εκπαιδευτικό υλικό που θα προκύψει (CD-ROMs) και η ιστοσελίδα με τις συνδέσεις της, θα μπορεί να αξιοποιηθεί στην «δια βίου» εκπαίδευση των Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων και μετά την απομάκρυνση τους από το Πανεπιστήμιο.

Το αναμορφωμένο Π.Π.Σ. αναμένεται να ενισχύσει την ευελιξία του παραγωγικού συστήματος για την ανάπτυξη της νέας και πολύ υποσχόμενης ειδικότητας στην Ελλάδα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας. Το προτεινόμενο έργο αναμένεται να έχει επιπλέον τις εξής επιπτώσεις:

 1. αύξηση του εισοδήματος των αποφοίτων
 2. βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων
 3. καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας των νέων, λόγω της παροχής υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων γνώσεων
 4. παροχή ίσων δυνατοτήτων για την εύρεση εργασίας σε άνδρες και γυναίκες
 5. περιορισμό του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω επίτευξης του στόχου για προσέλκυση φοιτητών από τρίτες χώρες

Μέσα σε μια γενικευμένη κρίση σε προϊόντα της διατροφικής αλυσίδας, ως χώρα οφείλουμε να αναδείξουμε τα ελληνικά προϊόντα και να τα καταστήσουμε συνώνυμα της ποιότητας. Αυτό θα επιτευχθεί εάν υπάρξει πειθαρχία και συμμόρφωση στα κοινοτικά, ευρωπαϊκά μέτρα και στις εθνικές διατάξεις. Στην παγκοσμιοποιημένη αγορά, με την πληροφόρηση και ευαισθησία που σήμερα διαθέτουν οι καταναλωτές, ο μόνος τρόπος για την ανάδειξη της ποιότητας των προϊόντων φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής είναι η αυστηρή εφαρμογή των γενικών και εσωτερικών συστημάτων ελέγχου και η σταδιακή ένταξη των προϊόντων στα συστήματα πιστοποίησης. Επιπλέον, η ταχεία ανάπτυξη των βιομηχανιών τροφίμων και οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή τρόφιμα.

Αρχή της σελίδας

 

                                                                                                                                                                                                                                             
Έργο
     Webmaster Last updated: Tue, 4 December, 2007 3:24 PM