Κεντρική Δράση
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιεχόμενα AUA Home | Site Map | contact | english
 
 
 
 
 
 
 
 


Σεμινάρια

Στα πλαίσια της ανάπτυξης Κεντρικής Δράσης Υποστήριξης του έργου προβλέπεται η διοργάνωση σεμιναρίων τα οποία θα απευθύνονται στο Διδακτικό Προσωπικό του Γ.Π.Α.. Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εξοικοίωση του Διδακτικού Προσωπικού του Γ.Π.Α. σχετικά με τη χρησιμοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις δυνατότητες που παρουσιάζονται για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την ομαλή υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα σεμινάρια που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και τις διαλέξεις των σεμιναρίων. Για πληροφορίες σχετικά με σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον επισκεφθείτε τις Ανακοινώσεις.

 

[20/02/2008 - 04/03/2008] Σεμινάρια Επιμόρφωσης Προσωπικού Γ.Π.Α.

Ανακοίνωση σεμιναρίων - Πρόγραμμα.

Σημειώσεις Διαλέξεων

Περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης eClass/ Σύστημα Αυτοαξιολόγησης
Εικόνα, Ήχος, Video και DVD Authoring
Ιστοσελίδες – Δημιουργία Δικτυακού Τόπου
Δημιουργία Έντυπου Υλικού με το Corel Draw

Αρχή της σελίδας

 

[10/12/2007 - 19/12/2007] Σεμινάρια Επιμόρφωσης Προσωπικού Γ.Π.Α.

Ανακοίνωση σεμιναρίων - Πρόγραμμα.

Σημειώσεις Διαλέξεων

Περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης eClass/ Σύστημα Αυτοαξιολόγησης
Εικόνα, Ήχος, Video και DVD Authoring
Ιστοσελίδες – Δημιουργία Δικτυακού Τόπου
Δημιουργία Έντυπου Υλικού με το Corel Draw

Αρχή της σελίδας

 

[26/06/2007 - 05/07/2007] Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού Γ.Π.Α.

Ανακοίνωση σεμιναρίων - Πρόγραμμα.

Σημειώσεις Διαλέξεων

Περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης eClass/ Σύστημα Αυτοαξιολόγησης
Εικόνα, Ήχος, Video και DVD Authoring
Ιστοσελίδες – Δημιουργία Δικτυακού Τόπου
Δημιουργία Έντυπου Υλικού με το Corel Draw

Αρχή της σελίδας

 

[01/06/2005 - 30/06/2005] Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού Γ.Π.Α. και εκπαίδευσης προσωπικού υποστήριξης.

Ανακοίνωση σεμιναρίων - Πρόγραμμα.

Σημειώσεις Διαλέξεων

Εικόνα, Ήχος, Video
Δημιουργία ιστοσελίδων σε html και FrontPage
Δημιουργία Γραφικών Εφαρμογών και Σχεδιασμός Εντύπου

Αρχή της σελίδας

 

[25/01/2005 - 10/02/2005] Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού Γ.Π.Α.

Ανακοίνωση σεμιναρίων - Πρόγραμμα.

Διαλέξεις

Υλοποίηση παρουσίασης στο PowerPoint.
Περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης eClass.
Υλοποίηση Σεναρίων Σύγχρονής Τηλεκπαίδευσης.
Εικόνα, Ήχος.
Video.
Δημιουργία ιστοσελίδων σε html και FrontPage.
Σχεδιασμός εντύπων στο CorelDraw.

Αρχή της σελίδας

 

[4 - 14/10/2004] Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού Γ.Π.Α.

Ανακοίνωση σεμιναρίων - Πρόγραμμα.

Διαλέξεις

Υλοποίηση παρουσίασης στο PowerPoint.
Εικόνα, Ήχος, Video και ενσωμάτωση στο PowerPoint
Περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης eClass.
Υλοποίηση Σεναρίων Σύγχρονής Τηλεκπαίδευσης.

Αρχή της σελίδας

 

[23/06/2004] Σεμινάρια Ενημέρωσης Διδακτικού Προσωπικού Γ.Π.Α.

Ανακοίνωση σεμιναρίου - Πρόγραμμα.

Διαλέξεις

Εισαγωγή στην ηλεκτρονική μάθηση.
Τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης.
Περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης eClass.
Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.
Σύγχρονη τηλεκπαίδευση
Η θέση της Βιβλιοθήκης στην εκπαιδευτική διαδικασία

Αρχή της σελίδας

 

                                                                                                                                                                                                                                             
Ημερομηνίες
     Webmaster Last updated: Sat, 8 March, 2008 11:09 AM