Κεντρική Δράση
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιεχόμενα AUA Home | Site Map | contact | english
 
 
 
 
 
 
 
 

Χάρτης του διαδικτυακού τόπου pps.aua.gr


Κεντρική Σελίδα

Έργο
Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
Ορισμός / Περιγραφή Προβλεπόμενων Υποέργων
Σκοπιμότητα Εργου - Αναμενόμενα Αποτελέσματα- Αμεσα Ωφελούμενοι
Αναφορά επί των Λοιπών Εμμεσα Ωφελουμένων από την Υλοποίηση του Εργου
Συνέργεια και Συμπληρωματικότητα με άλλα Εργα που υφίστανται
Επιπτώσεις στο Περιβάλλον
Αλλες Επιπτώσεις

Υποέργα
Αναμόρφωση Π.Π.Σ.του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.
Αναμόρφωση Π.Π.Σ.του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.
Π.Π.Σ. Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.
Αναμόρφωση του Π.Π.Σ.του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α.
Π.Π.Σ. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων του Γ.Π.Α.
Αναμόρφωση και Αναπροσανατολισμός του Π.Π.Σ.Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.A.
Ανάπτυξη Κεντρικής Δράσης Υποστήριξης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Γ.Π.Α.
Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού
Αμοιβές συμβασιούχων διδασκόντων Π.Δ. 407/80
Προμήθεια εξοπλισμού

Ανακοινώσεις

Σεμινάρια
[20/02/2008 - 04/03/2008] Σεμινάρια Επιμόρφωσης Προσωπικού Γ.Π.Α.
[10/12/2007 - 19/12/2007] Σεμινάρια Επιμόρφωσης Προσωπικού Γ.Π.Α.
[26/06/2007 - 05/07/2007] Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού Γ.Π.Α.
[01/06/2005 - 30/06/2005] Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού Γ.Π.Α.
[25/01/2005 - 10/02/2005] Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού Γ.Π.Α.
[04/10/2004 - 14/10/2004] Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού Γ.Π.Α.
[23/06/2004] Σεμινάρια Ενημέρωσης Διδακτικού Προσωπικού Γ.Π.Α.

Έντυπα
Γενικό Έντυπο για εσωτερική διανομή εγγράφων Έργων ΕΠΕΑΕΚ
Κατανομή Προυπολογισμού
Εντολή Πληρωμής ΙΥ & ΕΥ

Κεντρική Δράση
Επιμόρφωση στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Κεντρικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον
Υποστήριξη Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού
Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Σεμιναριακό Μάθημα Ισότητας Φύλων
Δημοσιότητα - Διάχυση Αποτελεσμάτων
Κεντρική Διοίκηση Έργου

Σύνδεσμοι
Δικτυακοί τόποι Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Γ.Π.Α.
Δικτυακοί τόποι Χρηματοδότησης Έργου

Επικοινωνία
Ιδρυματικός Υπεύθυνος 'Εργου
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Υποέργων
Κεντρικό Γραφείο Υποστήριξης Εκπαιδευτικού 'Εργου (ΚΓΥΕΕ)

                                                                                                                                                                                                                                             
   Webmaster Last updated: Fri, 7 March, 2008 11:36 AM