Κεντρική Δράση
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιεχόμενα AUA Home | Site Map | contact | english
 
 
 
 
 
 
 
 


Αναμόρφωση Π.Π.Σ.του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.


Το Υποέργο αναφέρεται στην αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της ποιότητας των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αρχή της σελίδας

Αναμόρφωση Π.Π.Σ.του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.


Σκοπός του υποέργου είναι η αναβάθμιση της δομής, του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών, της εκπαιδευτικής διαδικασίας ποιοτικά και ποσοτικά και η ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης του περιεχομένου και του τρόπου παροχής σπουδών με την οποία να είναι δυνατή η συνεχής ροή πληροφόρησης από τους διδάσκοντες, φοιτητές και επαγγελματικούς φορείς απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος προς τα όργανα διαμόρφωσης του προγράμματος σπουδών, ώστε αυτή να χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες της κοινωνίας.

Αρχή της σελίδας

Π.Π.Σ. Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γ.Π.Α.


Το Υποέργο αναφέρεται στην αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αρχή της σελίδας

Αναμόρφωση του Π.Π.Σ.του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α.


Το έργο αφορά στην ποιοτική αναβάθμιση του περιεχομένου των σπουδών και του τρόπου μετάδοσης της γνώσης ώστε το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις προκλήσεις από την είσοδο των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής.

Αρχή της σελίδας

Π.Π.Σ. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων του Γ.Π.Α.


Στόχος του υποέργου είναι η βελτίωση του περιεχομένου των σπουδών:

  • Με την υιοθέτηση νέων τρόπων και μεθόδων διδασκαλίας.
  • Με την ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογιών για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Με την εισαγωγή μαθημάτων που ενισχύουν την γνώση και τις δεξιότητες πληροφορικής στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων.
  • Με την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίηση των αποφοίτων σε θέματα διαχειρίσεις του περιβάλλοντος.

Αρχή της σελίδας

Αναμόρφωση και Αναπροσανατολισμός του Π.Π.Σ.Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.A.


Το υποέργο αφορά την ανάπτυξη βασικού κορμού των προγραμμάτων σπουδών στην Γεωργική Μηχανική, την αναμόρφωση του βασικού κορμού των προγραμμάτων στις Κατευθύνσεις των Υδατικών και Εδαφικών Πόρων, τη διάρθρωση ύλης νέου προγράμματος, και την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής και μαθημάτων Νέων Τεχνολογιών.

Αρχή της σελίδας

Ανάπτυξη Κεντρικής Δράσης Υποστήριξης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Γ.Π.Α.


Κύριος στόχος του υποέργου της Κεντρικής Δράσης, είναι η διαμόρφωση ενός, βασισμένου στα σύγχρονα Ακαδημαϊκά πρότυπα, Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος, με τη δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών κεντρικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου των προτεινομένων ΠΠΣ των Τμημάτων του ΓΠΑ, την αναβάθμιση υπαρχόντων και την εξασφάλιση της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής με σκοπό:

  • Τη βελτίωση και διάχυση της διδακτικής τεχνογνωσίας στα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος
  • Την ενίσχυση εκδοτικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος
  • Την αποτίμηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

Αρχή της σελίδας

Προμήθεια Εκπαιδευτικού Υλικού


Το υποέργο αφορά την προμήθεια έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.

Αρχή της σελίδας

Αμοιβές συμβασιούχων διδασκόντων Π.Δ. 407/80


Το υποέργο αφορά την κάλυψη των αμοιβών συμβασιούχων διδασκόντων Π.Δ. 407/80

Αρχή της σελίδας

Προμήθεια εξοπλισμού


Το υποέργο αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Αρχή της σελίδας
                                                                                                                                                                                                                                             
Υποέργα
     Webmaster Last updated: Tue, 4 December, 2007 3:27 PM