Κεντρική Δράση
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Περιεχόμενα AUA Home | Site Map | contact | english
 
 
 
 
 
 
 
 


Κεντρική Δράση Υποστήριξης


Κύριος στόχος του υποέργου της Κεντρικής Δράσης, είναι η διαμόρφωση ενός, βασισμένου στα σύγχρονα Ακαδημαϊκά πρότυπα, Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος, με τη δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών κεντρικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου των προτεινομένων ΠΠΣ των Τμημάτων του ΓΠΑ, την αναβάθμιση υπαρχόντων και την εξασφάλιση της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής με σκοπό: (α) τη βελτίωση και διάχυση της διδακτικής τεχνογνωσίας στα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, (β) την ενίσχυση εκδοτικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και (γ) την αποτίμηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

 

1. Επιμόρφωση στις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Στόχος Πακέτου: Εξοικείωση των μελών ΔΕΠ με τις δυνατότητες και τη χρήση των Τ.Π.Ε. για την υιοθέτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας και τρόπων εξέτασης.

Δ1.1 Εισαγωγικά Σεμινάρια στο Διδακτικό Προσωπικό
Στόχος: Η ταχεία ενημέρωση των μελών ΔΕΠ για την υιοθέτηση πρακτικών και μεθόδων διδασκαλίας που συνδέονται με τις Τ.Π.Ε. Μεθοδολογία: Σύνταξη και κυκλοφορία υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με περιγραφή σειράς βραχυπρόθεσμων σεμιναρίων που θα διεξαχθούν ώστε ο εκπαιδευόμενος να διαμορφώσει αντίληψη των Τ.Π.Ε. βοηθητικών για την αναβάθμιση του μαθήματός του. Κάθε σεμινάριο θα εστιάζεται σε ένα θέμα Τ.Π.Ε (π.χ. πακέτα λογισμικού, Τ/Ε). Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν τουλάχιστον δυο φορές (χειμερινό, εαρινό εξάμηνο) προς διευκόλυνση παρακολούθησής τους από τα μέλη ΔΕΠ.
Αποτέλεσμα: Η επιμόρφωση του προσωπικού, σχετικά με τα κατάλληλα εργαλεία για την αναβάθμιση της διδακτικής του απόδοσης.

Δ1.2 Σεμινάρια Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού
Στόχος: Επιμόρφωση μελών ΔΕΠ στα θέματα που επέλεξαν στη Δ1.1.
Μεθοδολογία: Ανάλογη με την Δ1.1. Κάθε σεμινάριο θα έχει εβδομαδιαία διάρκεια και θα διεξαχθεί τουλάχιστον δυο φορές. Αποτέλεσμα: Το προσωπικό που θα επιμορφωθεί θα έχει πιο προχωρημένη αντίληψη για την αναβάθμιση του μαθήματός του με τη χρήση Τ.Π.Ε. Επίσης, θα μπορεί να αναθέτει ανάλογες εργασίες σε φοιτητές και να γνωρίζει το βαθμό δυσκολίας υλοποίησής τους. Προαπαιτούμενο: Δ1.1

Δ1.3 Εκπαίδευση Προσωπικού Υποστήριξης
Στόχος: Εκμάθηση του τρόπου χρήσης συσκευών και εργαλείων που σχετίζονται με την παραγωγή Ε.Υ. και την υποστήριξη Τ/Ε.
Μεθοδολογία: Ανάλογη με την Δ1.2, με τη διαφορά ότι το προσωπικό που θα εκπαιδευθεί θα ορισθεί από κάθε Τμήμα του Γ.Π.Α. Κάλυψη θεμάτων όπως η χρήση ψηφιακής βιντεοκάμερας και παρελκομένων της, η σωστή τοποθέτηση και χρήση συσκευών φωτισμού κλπ. Εκπαίδευση συντονιστών Τ/Ε. Εκπαίδευση στην εφαρμογή προτύπων και μεθοδολογιών παραγωγής Ε.Υ. σε συνδυασμό με εγχειρίδια οδηγιών που θα διατεθούν (βλέπε Δ2.2, Δ2.3, Δ3.1).
Αποτέλεσμα: Εξασφάλιση αξιοποίησης των νέων συσκευών και εργαλείων για την παραγωγή Ε.Υ. και την υποστήριξη Τ/Ε.
Φορέας Υλοποίησης Πακέτου: Ε.Π./Γ.Π.Α

Αρχή της σελίδας

2. Κεντρικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον

Στόχος Πακέτου: Αναδιάρθρωση-βελτίωση υπάρχουσας υποδομής για διαδικτυακή διάθεση και αξιοποίηση Ε.Υ. και για διεξαγωγή Τ/Ε.

Δ2.1 Αναδιάρθρωση Κεντρικού Πληροφοριακού Κόμβου
Στόχος: Δημιουργία προϋποθέσεων για ενσωμάτωση (α) των νέων υπηρεσιών (π.χ. Δ2.2, Δ2.3) των Π.Π.Σ. στον Κ.Π.Κ. και (β) των ήδη υπαρχουσών τηλεματικών υπηρεσιών.
Μεθοδολογία: Επιλογή κατάλληλης τεχνολογικής πλατφόρμας προσαρμοσμένης στις ανάγκες του Ιδρύματος. Ολοκλήρωση προσφερομένων υπηρεσιών (υπαρχουσών, νέων), πρόβλεψη κάλυψης μελλοντικών (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο κλπ). Υλοποίηση του Κ.Π.Κ. με χρήση εργαλείων που διαθέτει το Γ.Π.Α. (εξυπηρετητής καταλόγου, εξυπηρετητής παγκοσμίου ιστού κλπ), με Ε.Λ./Λ.Α.Κ. και ανάπτυξη κώδικα όπου απαιτηθεί. Αποτέλεσμα: Εξασφάλιση κεντρικού ελέγχου. Διαμόρφωση ιδιαιτέρου περιβάλλοντος και επιπέδων πρόσβασης στις τηλεματικές υπηρεσίες, ανάλογα με την ταυτότητα του χρήστη (personalization).
Αποτελεσματική διαχείριση του περιεχομένου του Κ.Π.Κ. (content management).
Φορέας Υλοποίησης: Κ.Δ.Τ.Δ. σε συνεργασία με Κεντρικό Κ.Γ.Υ.Ε.Ε.

Δ2.2 Δημιουργία Θεματικών Πυλών
Στόχος: Υλοποίηση Θ.Π. για το Ε.Υ. των Τμημάτων του Γ.Π.Α., ομοιόμορφης αρχιτεκτονικής.
Μεθοδολογία: Μελέτη προτύπων αρχιτεκτονικής Θ.Π. Δημιουργία ενιαίου πλαισίου προτύπων και τεχνολογίας για την αξιοποίηση του ψηφιακού Ε.Υ. Προαπαιτούμενο: Δ2.1.
Αποτέλεσμα: Ενιαία και φιλική παρουσίαση ψηφιακού Ε.Υ.
Φορέας Υλοποίησης: Κ.Γ.Υ.Ε.Ε. σε συνεργασία με Κ.Δ.Τ.Δ.

Δ2.3 Δημιουργία Συστήματος Κεντρικής Διαχείρισης Ψηφιακού Ε.Υ.
Στόχος: Διαμόρφωση-διαχείριση εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
Μεθοδολογία: Επιλογή τεχνολογικής πλατφόρμας ανοικτής αρχιτεκτονικής (συνέργεια με ΕΤΠΑ) συνεργάσιμης με το λογισμικό του Κ.Π.Κ. και βασισμένης σε διαδικτυακές τεχνολογίες που θα χρησιμοποιεί κυρίως Ε.Λ./Λ.Α.Κ. και θα επιτρέπει, ενδεικτικά, τη:

  • διαχείριση (συγκέντρωση, οργάνωση και παρουσίαση) Ε.Υ.
  • δημιουργία κατανεμημένου μαθησιακού περιβάλλοντος (course reading).
  • δημιουργία ομάδων και συνεργασία των μελών τους (χρήση collaboration tools) σε επιμέρους διδακτικά αντικείμενα.
  • διδακτική και εξεταστική διαδικασία σε ηλεκτρονική μορφή, με έμφαση στην αυτοδιδασκαλία και αυτοαξιολόγηση.
  • εξαγωγή στατιστικών στοιχείων (συχνότητα παρακολούθησης μαθημάτων, βαθμολογίες κλπ) με στόχο την αξιολόγηση του Ε.Υ. και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • συνεργασία με τα υπόλοιπα συστήματα λογισμικού του Γ.Π.Α. (Διαχείρισης προπτυχιακών σπουδών, Βιβλιοθήκης, Σταδιοδρομίας, Π.Π.Σ., Επιχειρηματικότητας).
Αποτέλεσμα: Κεντρική διαδυκτιακή υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου και συνθήκες αξιολόγησής του.
Φορέας Υλοποίησης: Κ.Γ.Υ.Ε.Ε. σε συνεργασία με ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ/Βιβλιοθήκη.

Αρχή της σελίδας

3. Υποστήριξη Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού

Στόχος Πακέτου: Δημιουργία προϋποθέσεων παραγωγής Ε.Υ. που θα βελτιώσει και θα συμπληρώσει την υπάρχουσα εκπαιδευτική διαδικασία.

Δ3.1 Πρότυπα–Μεθοδολογία Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού
Στόχος: Επιλογή καταλλήλων προτύπων και μεθοδολογιών παραγωγής Ε.Υ.
Μεθοδολογία: Αξιολόγηση υπαρχόντων προτύπων και μεθοδολογιών δημιουργίας Ε.Υ. Επιλογή και διάχυση των πλέον καταλλήλων στα Τμήματα Γ.Π.Α. μέσω του Π.Ε. 1. Ολοκλήρωση του 60% της δραστηριότητας στο πρώτο εξάμηνο.
Αποτέλεσμα: Υιοθέτηση προτύπων και μεθοδολογιών παραγωγής Ε.Υ.

Δ3.2 Υποστήριξη Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού
Στόχος: Παροχή διαρκούς συνδρομής στα Τμήματα του Γ.Π.Α. για παραγωγή Ε.Υ.
Μεθοδολογία:. Παραγωγή πρότυπου ψηφιακού Ε.Υ., βασισμένου στη Δ3.1. Συμμετοχή στην παραγωγή ιδιαίτερα απαιτητικού Ε.Υ. των Τμημάτων. Παραγωγή Ε.Υ. από συνόδους Τ/Ε. H δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί με προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού καθώς και με προμήθεια και εγκατάσταση μηχανής παραγωγής έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες ενίσχυσης του εκδοτικού μηχανισμού του Ιδρύματος. (συνέργεια με ΕΤΠΑ), Προαπαιτούμενο: Δ3.1.
Αποτέλεσμα: Διάχυση τεχνογνωσίας στα Τμήματα.
Φορέας Υλοποίησης Πακέτου: Κ.Γ.Υ.Ε.Ε.

Αρχή της σελίδας

4. Υπηρεσία Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Στόχος Πακέτου: Σχεδίαση-υλοποίηση υπηρεσίας Τ/Ε και υιοθέτησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Μεθοδολογία: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών. Ανάπτυξη μεθοδολογίας και διαδικασιών υλοποίησης της Υπηρεσίας Τ/Ε. Διεξαγωγή προτύπων συνόδων Τ/Ε. Εξοπλισμός αναβάθμισης ενός αμφιθεάτρου για Τ/Ε (από ΕΤΠΑ).
Αποτέλεσμα: Διαρκής υποστήριξη συνόδων. Χρήση Τ/Ε για διεξαγωγή μαθημάτων, σεμιναρίων για τις ανάγκες των ΠΠΣ.
Φορέας Υλοποίησης Πακέτου: Κ.Γ.Υ.Ε.Ε σε συνεργασία με Κ.Δ.Τ.Δ.

Αρχή της σελίδας

5. Σεμιναριακό Μάθημα Ισότητας Φύλων

Στόχος Πακέτου: Ενίσχυση της προσπάθειας για την εξάλειψη της ανισότητας των δύο φύλων με την ενημέρωση των φοιτητών.
Μεθοδολογία: Εισαγωγή σεμιναριακού μαθήματος κορμού, Φύλο και Ισότητα Ευκαιριών (Γενικό Πλαίσιο και ο Αγροτικός Χώρος) απευθυνόμενο στους φοιτητές αμφοτέρων των φύλων. Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης Γ.Π.Α., παραγωγή νέου σχετικού υλικού, σεμιναριακές διαλέξεις από ειδικούς προσκεκλημένους του χώρου. Ανάθεση εργασιών (περιλαμβανομένων των διπλωματικών) στους φοιτητές. H ύλη του μαθήματος επισυνάπτεται στο τέλος της πρότασης.
Αποτέλεσμα: Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση-κατάρτιση φοιτητών σε θέματα προώθησης ισότητας ευκαιριών μεταξύ δυο φύλων και άρσης κοινωνικού αποκλεισμού. Δημιουργία πυρήνων διάχυσης αυτής της ανάγκης στον αγροτικό πληθυσμό.
Φορέας Υλοποίησης Πακέτου: Εργαστήριο Εφαρμογών - Αγροτικών Συστημάτων - Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Γ.Π.Α.

Αρχή της σελίδας

6. Δημοσιότητα - Διάχυση Αποτελεσμάτων

Στόχος Πακέτου: Ενημέρωση φοιτητών, διδασκόντων, ειδικών του γεωπονικού χώρου και του ευρύτερου κοινού για τους νέους τρόπους εκπαίδευσης και διάχυσης γνώσης.

Δ6.1 Παραγωγή Ηλεκτρονικού & Έντυπου Ενημερωτικού Υλικού

Μεθοδολογία: Παρουσίαση αποτελεσμάτων υποέργου μέσω Διαδικτύου (Κ.Π.Κ, διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού φοιτητών Γ.Π.Α.). Παραγωγή-διάθεση ποικίλου έντυπου πληροφοριακού υλικού.

Δ6.2 Εκδηλώσεις Προβολής και Δημοσιότητας
Μεθοδολογία: Οργάνωση ημερίδων – διημερίδων με επίδειξη χρήσης Ε.Υ. και Τ/Ε σε συνεργασία με τα Τμήματα. Προβολή αποτελεσμάτων σε συνέδρια, εκθέσεις, ημερίδες, δελτία τύπου, ΜΜΕ και στην Εβδομάδα Γ.Π.Α.
Αποτελέσματα: Προβολή του έργου του Γ.Π.Α. και προσέλκυση υποψηφίων φοιτητών.
Φορέας Υλοποίησης Πακέτου: Κ.Γ.Υ.Ε.Ε. σε συνεργασία με Διοίκηση Γ.Π.Α..

Αρχή της σελίδας

7. Κεντρική Διοίκηση Έργου

Στόχος Πακέτου: Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου.

Δ7.1 Διοίκηση
Διοίκηση από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου σε συνεργασία με τον Ιδρυματικό ΠΠΣ οι οποίοι θα συνεπικουρούνται από Συντονιστική Επιτροπή Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου και θα υποστηρίζονται από το άτομο που θα κάνει τη Γραμματειακή Υποστήριξη. Επιτελική κάλυψη θα παρέχεται από επιστημονικούς συνεργάτες της Διοίκησης (π.χ. προσωπικό από το Τμήμα Πληροφορικής, των Δικτύων, του Γραφείου Διασύνδεσης, του Τμήματος Μηχανοργάνωσης).

Δ7.2 Τεχνική Διαχείριση
Στόχος: Επίβλεψη και δημιουργία προϋποθέσεων για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
Μεθοδολογία: Διοίκηση από πληροφορικό με μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση και διαχείριση αναλόγων προγραμμάτων. Περιοδική συνεργασία με τους πληροφορικούς που θα προσληφθούν από τα άλλα Τμήματα και τους αντίστοιχους υπευθύνους των ΠΠΣ για έλεγχο εξέλιξης του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το συντονισμό εργασιών.
Παραδοτέο: Περιοδικές αναφορές προόδου, σύνταξη προδιαγραφών

Δ7.3 Στελέχωση Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης

Δ7.4 Αξιολόγηση

Αρχή της σελίδας

 

                                                                                                                                                                                                                                             
Πακέτα Εργασίας
     Webmaster Last updated: Tue, 4 December, 2007 3:29 PM